Praktische Punten en Voorwaarden

Doelgroepen

De programma’s zijn ontwikkeld voor het primair onderwijs, ofwel groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.
De meeste bedrijven bieden ook mogelijkheden voor ontvangst van groepen vanuit speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs of buitenschoolse opvang. U kunt hierover desgewenst contact opnemen met de boerderij van uw keuze.

Groepsgrootte

Om het boerderijbezoek ordelijk te laten verlopen, hanteren wij een maximale groepsgrootte van 32 kinderen. Begeleiders worden hierbij niet meegerekend. Het is in principe niet mogelijk om (eigen) kinderen mee te nemen, die niet in de klas zitten waarvoor het educatiebezoek bedoeld is. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien dit vooraf met de boer(in) is overeengekomen. 
Ook honden zijn niet toegestaan.

Begeleiding

Wij verwachten dat de docent van de klas aanwezig is bij het boerderijbezoek. De docent is mede verantwoordelijk voor de discipline in de groep. Daarnaast verwachten wij dat er per zes kinderen tenminste één begeleider (ouders) meekomt naar de boerderij. Deze begeleider kan de kinderen naar de boerderij vervoeren en tevens de groepjes begeleiden tijdens de diverse opdrachten op de boerderij.

Voor de begeleiders is een instructie beschikbaar, welke op de pagina lesmateriaal te downloaden is. De docent en de begeleiders zijn mede verantwoordelijk voor de discipline in de groep tijdens het bezoek aan de boerderij.

Kleding

Laat de kinderen kleding dragen die vies mag worden en tegen een stootje kan. Ze moeten zich vrij voelen om ervaringen op te doen, zonder angst dat de kleding vuil wordt. Indien kinderen in het bezit zijn van (regen)laarsjes, wordt het aangeraden om deze aan te trekken. Deze zijn namelijk na afloop van het bezoek gemakkelijk schoon te maken. 

Hygiëne en Veiligheid

Op de deelnemende boerderijen is veel aandacht voor veiligheid en hygiëne, voor zowel mens als dier. Hierover is afstemming met de GGD. Wij vragen onze bezoekers om rekening te houden met het volgende:

 • Wacht bij aankomst op het bedrijf bij de auto’s/ bus tot de groep wordt opgehaald door de boer(in).
 • Volg altijd de aanwijzingen van de boer(in) op. Betreed geen plekken waar de toegang verboden is. 
 • Was de handen met water en zeep, in ieder geval na het aaien van de dieren en vóór het eten en drinken. 
 • Eet niet tussen de dieren. 
 • Drink geen rauwe melk.
 • Maak bij het verlaten van het bedrijf schoenen of laarzen goed schoon, zodat er geen mest onder zit. 

Verzekering

De school dient in het bezit te zijn van een verzekering voor ongevallen en aansprakelijkheid. De educatieboerderij is hier eveneens voor verzekerd. 

Vervoer

De school dient zelf vervoer van en naar te boerderij te organiseren. Kosten hiervan zijn voor rekening van de school.
De boerderijen zullen (bij de bevestiging van het bezoek) zelf een routebeschrijving beschikbaar stellen

Kosten

De kosten voor een boerderijbezoek bedragen € 181,50 voor een 2 uur durend bezoek en € 400,- voor een 4 uur durend bezoek.
Dankzij bijdragen van diverse gemeenten en Zuivel.nl gelden voor het basisonderwijs in de Gooi & Vechtstreek de volgende gereduceerde tarieven:

 • 2-uurs bezoek groep 1/2: € 75,- per klas (maximaal 32 kinderen)
 • 2-uurs bezoek groep 3 t/m 8: € 50,- per klas (maximaal 32 kinderen). 
 • 4-uurs bezoek: € 150,- per klas (maximaal 32 kinderen)

Alle bedragen zijn inclusief BTW.
Deze gereduceerde tarieven gelden alleen als het bezoek is aangemeld via de NME-wijzer Gooi, Vecht- en Eemstreek. 

Voor andere doelgroepen (voortgezet onderwijs, BSO, etc) en scholen uit andere regio’s gelden andere tarieven. U kunt dit met de betreffende boer(in) overleggen.

Een boerderijbezoek sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Daarom kan het reguliere onderwijsbudget van scholen hiervoor worden benut. 

Betaling en Annulering

Na aanmelding via de NME-wijzer ontvangt de aanvrager een bericht dat de reservering is binnengekomen.
De educatieboerderij zal vervolgens contact opnemen met de school.
Let op: een boeking is pas definitief als deze door de educatieboerderij aan de docent is bevestigd dmv een officiele bevestiging. Bij deze bevstiging is informatie gevoegd over de betaling.

Annulering:

 • Indien bij onverwachte incidenten een bezoek aan een bepaalde boerderij niet door kan gaan, zal de betreffende boer(in) naar vermogen zorgen dat een bezoek op een ander bedrijf of een andere datum kan plaatsvinden.
 • Indien het bezoek door de school tot 4 werkdagen vóór de bezoekdatum wordt geannuleerd, is dit kosteloos.
 • Bij annulering binnen 4 dagen vóór de bezoekdatum dient het volledige bedrag te worden betaald.